3 سال پیش
عالی حیف که ساعت کاریش کمه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad